Bảo trì bảo dưỡng nhà yến là cách chăm sóc nhà yến, giúp chủ nhà thường xuyên theo dõi, nắm bắt được hoạt động thực tế của nhà Yến. Nếu chủ nhà không thường xuyên chăm sóc nhà yến sẽ không thể nắm bắt tình trạng nhà Yến hiện tại.
Xem Chi Tiết